KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME

İşburada kullanılan aşağıdaki tanımlar karşılarında yer alan anlamları ifade eder:

“KILIÇ GRUP” : Kılıç Grup, Kılıç Nakliyat, Kılıç Liman, Kılıç Catering firmalarını ifade eder.

“KILIÇ GRUP” : KILIÇ GRUP LOJİSTİK A.Ş.

“KILIÇ NAKLİYAT” : KILIÇ NAKLİYAT HAFRİYAT LOJİSTİK ANT. PET. Ve MET. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

KILIÇ LİMAN” : KILIÇ LİMAN İŞLETMECİLİĞİ DENİZCİLİK ve LOJİSTİK TİC. LTD. ŞTİ.

“KILIÇ CATERİNG” : KILIÇ CATERİNG YEMEK HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

“KVKK” : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

“KULLANICI” : KULLANIM KOŞULLARI, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME ve GÜVENLİK VE GİZLİLİK

POLİTİKASI hükümlerini okumak ve kabul etmek sureti ile  SİTEYE giriş yapan ve bu koşul ve hükümler kapsamında SİTEDEN yararlanan gerçek ve tüzel kişilerdir.

“SİTE”: www.kilicgrup.com.tr isimli internet sitesidir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, KILIÇ GRUP, KVKK’nda tanımlandığı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatını haizdir. Veri Sorumlusu olarak, Kişisel Veri’nin işleneceğini, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, gerektiğinde güncelleneceğini, aktarılabileceğini belirtir, bu kapsamda ERDEMİR GRUBU, danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları ile sair ilgili kişileri tarafından Kişisel Veri üzerinde yapılacak her türlü işlemin kişisel verinin işlenmesi olarak kabul edileceğini bildiririz.

Kişisel bilgileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’nda sayılan şekillerde işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Türk Ticaret Kanunu ve 4857 Sayılı İş Kanunu ve ticari satımlara ilişkin mevzuat kapsamında, iş başvurularınız, siparişleriniz, satın alma, ödeme ve teslim aşamalarının sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak, iş başvurusu sahibi, KULLANICI ya da SİTE ziyaretçisinin bilgilerinin doğru ve tam olarak tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (internet / mobil vb.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak sözleşmeler de dahil olmak üzere tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, ilgili idare ve kurumlar ile diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen diğer ürün/hizmetleri sunabilmek ve ticari ilişkimizin ilgili mevzuat uyarınca gereğini yerine getirmektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ VE KURULUŞLAR

Kişisel Verileriniz, ilgili mevzuat kapsamında dolaylı/doğrudan, yurt ç /yurtdışı şt rakler m z ya da bağlı ortaklıklarımız, tarafımızca h zmet/destek/danışmanlık alınan ya da ş b rl ğ yapılan ya da pro e/program/f nansman ortağı olunan yurt ç /yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, çözüm ortakları, ş rketler ve sa r 3. k ş ya da kuruluşlara aktarılab lecekt r.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ELDE EDİLMESİ

SİTE’nin kullanılması, ürün siparişleri için gerekli bilgilerin doldurulması sırasında, iş başvurularınızda, sunmuş olduğunuz öz geçmişiniz ile, tarafımıza göndereceğiniz bildirim, yazışmalar ve aramalar ile kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK UYARINCA YASAL HAKLARINIZ

Şirketimize müracaat ederek KVKK’nun . Maddesi uyarınca; kişisel verilerin izin işlenip

işlenmediğini , şayet işlenmişse, buna ilişkin bilgiler , işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını ve söz konusu verilerin aktarıldığı yurt içinde veya yurt dışındaki 3. kişiler öğrenme,  kişisel verileriniz eksik  ya  da  yanlış  işlenmişse  bunların  düzeltilmesin , kişisel verilerinizin Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesin ya da yok edilmesin  ve bu kapsamda şirketimizce  yapılan işlemlerin bilgilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler le analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde buna itiraz etme ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.

KVKK’nda yer aldığı şekliyle burada belirtilen haklarınızı 7. . 6 tarihinden itibaren kullanmanız mümkün olacaktır. Ancak taleplerinizin yerine getirilmesi için şirketimizce yapılacak masrafları KVKK’nun “Ver Sorumlusuna Başvuru” başlıklı 3. maddesinde belirtilen esaslar uyarınca tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.